fbpx

Algemene voorwaarden

De diensten van de Caoberoepsgoederenvervoer.nl kunnen op verschillende manieren gebruikt worden. In deze Algemene Voorwaarden staan de regels die over en weer gelden. Wat zijn je rechten als je lid bent of wordt van de Caoberoepsgoederenvervoer.nl of een product of dienst bij ons afneemt? Wat kun je van ons verwachten en wat mogen wij van jou verwachten?

Download de Algemene Voorwaarden hier.

De datum van inwerkingtreding is 5 januari 2022

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden verstaan wij onder:

• Caoberoepsgoederenvervoer.nl/Wij: Caoberoepsgoederenvervoer.nl.
• Caoberoepsgoederenvervoer.nl: is een handelsnaam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 76269639.
• Lid: iedere natuurlijke persoon, die zich voor een lidmaatschap als genoemd in artikel 3 Caoberoepsgoederenvervoer.nl heeft aangemeld.
• Je: iedere natuurlijke persoon, die gebruikmaakt of wil maken van de diensten van de Caoberoepsgoederenvervoer.nl.
• Website: Caoberoepsgoederenvervoer.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn, tenzij anders aangegeven, van toepassing op alle overeenkomsten die wij met je sluiten, zoals het lidmaatschap en losse diensten en/of aankopen.

Artikel 3. Lidmaatschap

1. Met een Caoberoepsgoederenvervoer.nl-lidmaatschap steun je ons werk en draag je bij aan het opkomen voor de belangen van alle sectorgenoten in Nederland. Uiteraard ontvang je met een lidmaatschap daarnaast juridische hulp en persoonlijke belangenbehartiging.

2. Voor je lidmaatschap betaal je een lidmaatschapsbijdrage van € 11,50 per maand.

3. Na aanmelding gaat het lidmaatschap direct in.

4. Je kunt een lidmaatschap op elk moment opzeggen. De opzegging gaat in 1 maand nadat wij de opzegging hebben ontvangen of zoveel later als je de opzegging wilt laten ingaan.

Artikel 4. Donaties

Als je een financiële bijdrage wilt geven ter ondersteuning van de activiteiten van de Caoberoepsgoederenvervoer.nl, kun je dit doen in de vorm van een donatie.

Artikel 5. Aanbiedingen en promotionele acties

1. Aanbiedingen en promotionele acties (zoals prijsvragen, wedstrijden, etc.) die wij aanbieden hebben een tijdelijk karakter. Na de sluitingsdatum (die wij steeds expliciet vermelden) kun je geen gebruik meer maken van de betreffende aanbieding of actie.

2. Wij kunnen bepalen dat aanbiedingen of acties toegankelijk zijn voor leden, voor niet-leden of voor beide groepen.

3. Voor tijdelijke aanbiedingen en/of acties kunnen speciale Actievoorwaarden gelden.

4. Van een tijdelijke aanbieding en/of actie mag per persoon slechts eenmaal worden geprofiteerd.

Artikel 6. Aanmelding

1. Je kunt je via de website aanmelden voor het lidmaatschap en/of aanbiedingen en acties van de Caoberoepsgoederenvervoer.nl. Onze contactgegevens vind je in artikel 12.

2. Wij sturen je zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na aanmelding als lid van Caoberoepsgoederenvervoer.nl een schriftelijke of elektronische bevestiging daarvan.

3. Bij aanmelding ontvang je een e-mail met instructies hoe je in een vraag kunt stellen, zodat je zo snel mogelijk bijstand van een jurist kunt krijgen. Het is niet de bedoeling dat je namens anderen vragen stelt.

Artikel 7. Lidmaatschapsbijdrage en betaling

1. De bijdrage voor het maandlidmaatschap kan alleen per automatische incasso worden voldaan.

2. Diensten die losstaan van het maandlidmaatschap zullen op factuurbasis worden verricht. Bij per betaling per factuur moet je betalen voor of op de uiterste betaaldatum die op de factuur staat. Bij betaling per automatische incasso zenden wij elke maand rond de 20e een vooraankondiging van de incasso per mail. Hierin staan het te incasseren bedrag en de incassodatum. Als je niet of te laat betaalt treden de regels van artikel 9 in werking.

3. Wijziging(en) van tarieven maken wij minimaal 4 weken voorafgaand bekend op onze website. Wij brengen je het gewijzigde bedrag in rekening per eerstvolgend moment dat je de lidmaatschapsbijdrage moet betalen.

Artikel 8. Herroepingsrecht

1. Je hebt een bedenktermijn van 14 dagen nadat je een overeenkomst met ons hebt gesloten. Binnen deze termijn kun je de overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden.

2. De bedenktijd geldt niet voor losse aankopen van digitale producten (op niet-materiële drager) zoals e-books of cursussen.

3. Als je lid wordt of een andere dienst van ons afneemt, dan gaat de bedenktijd in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

4. Als je de overeenkomst herroept, moet je dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen aan ons melden. Je kunt dit doen door ons een e-mail te sturen aan info@caoberoepsgoederenvervoer.nl.

5. Het risico en de bewijslast voor het juist en tijdig herroepen van de overeenkomst ligt bij jou.

6. Wij vergoeden alle betalingen die je hebt gedaan, inclusief eventuele leveringskosten. De betaling wordt zo snel mogelijk gerestitueerd, maar in elk geval binnen 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag nadat je ons de herroeping schriftelijk hebt gemeld als genoemd in artikel 8 onderdeel 4.

Artikel 9. Te late betaling of niet-betaling

1. Je bent in verzuim als je niet betaalt voor of op de uiterste betaaldatum als bedoeld in artikel 7 onderdeel 2.

2. Wij mogen openstaande betalingen verrekenen met openstaande vorderingen, zolang deze bedragen voldoende met elkaar in verband staan.

Artikel 10. Niet-nakoming

1. Als Caoberoepsgoedrenvervoer.nl of jij je niet houdt aan één of meer verplichtingen, mag de andere partij de nakoming van de daartegenover staande verplichting(en) opschorten. Voorgaande voor zover en zoveel de tekortkoming dat rechtvaardigt.

2. Als de Caoberoepsgoederenvervoer.nl of jij je ook na aanmaning niet houdt aan één of meer verplichtingen uit de overeenkomst, dan kan de andere partij de overeenkomst ontbinden tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis dat niet rechtvaardigt.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Wij stellen al het mogelijke in het werk om de actualiteit en juistheid van de door ons verstrekte informatie en adviezen te waarborgen. Als je gebruikmaakt van deze informatie en/of adviezen, doe je dat echter altijd voor eigen rekening en risico. Wij raden je aan om altijd goed te letten op de datum van het blad dat je leest en altijd even contact op te nemen om te toetsen of je jouw juridische situatie goed inschat.

Artikel 12. Wijziging en opzegging

1. Wijzigingen van je persoonlijke gegevens en opzegging van het lidmaatschap kun je als volgt doorgeven:

• E-mail: Via info@caoberoepsgoederenvervoer.nl
• Website: Via het ‘contactformulier’

2. Je kunt een lidmaatschap op elk moment opzeggen. De opzegging gaat aan het eind van de maand in die volgt in de maand waarin de je opzegt, nadat wij de opzegging hebben ontvangen of zoveel later als je de opzegging wilt laten ingaan.

Voorbeeld: Als je per mail op 8 februari 2022 opzegt, eindigt jouw lidmaatschap op 31 maart 2022, tenzij je aangeeft dat de opzegging op een later moment in moet gaan.

3. Als je (ook) hebt betaald voor een periode die na het ingaan van de opzegging ligt, storten wij het bedrag voor die periode binnen 14 dagen nadat wij de opzegging hebben ontvangen terug.

4. Na opzegging van het lidmaatschap sturen wij je hiervan een bevestiging. Als je deze bevestiging niet binnen 2 weken ontvangt, moet je een herinnering sturen aan info@caoberoepsgoederenvervoer.nl.

Artikel 13. Klachten

Klachten kun je kenbaar maken via de contactmogelijkheden als vermeld in artikel 12 onderdeel

1. Wij geven je zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen, antwoord op jouw klacht. Als wij niet binnen deze termijn kunnen antwoorden, laten wij je dat zo snel mogelijk weten. Daarbij laten wij je dan ook weten binnen welke termijn jij wel een antwoord van ons kunt verwachten.

Artikel 14. Privacy

De manier waarop wij omgaan met de door jou verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in onze privacyverklaring. Deze is onderaan de website te vinden in de banner.

Artikel 15. Auteursrechten
Je mag de inhoud van onze periodieke en eenmalige uitgaven, de inhoud van onze website of de inhoud van enige andere onder het Auteursrecht vallende door ons verstrekte of openbaar gemaakte informatie zonder onze toestemming niet vermenigvuldigen en/of voor commerciële doeleinden inzetten.

Artikel 16. Toepasselijk recht

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen vallen alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn onder Nederlands recht.


Artikel 17. Wijziging van deze voorwaarden

1. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen.

2. Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk worden vastgelegd.

Artikel 18. Inwerkingtreding

Datum van inwerkingtreding 5 januari 2022.

Lid worden | €11,50 p/m | Maandelijks Opzegbaar